Onze andere merken

| Inloggen Winkelwagen

Wat maakt de boeketten duurzaam en wat is de criteria van duurzame boeketten

Zelfstandige bloemisten met het Green florist keurmerk voldoen aan de gestelde eisen voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering. Zij zijn getoetst op diverse onderdelen zoals: duurzame inkoop, afvalscheiding, elektriciteit, transport en personeel. Het certificatieschema bevat een aantal harde eisen waaraan de bloemist moet voldoen en biedt tevens een aantal keuzeopties, bijvoorbeeld ten aanzien van verpakkingen.

Hieronder treft u concreet en helder waar de bloemist aan moet voldoen en is inzichtelijk gemaakt hoe hier op gecontroleerd wordt.

Algemene eisen en verplichtingen

Algemeen

Criterium en bewijsmateriaal

1. Ondernemer werkt minimaal 3 maanden volgens het Green florist schema. Datum alle sierteeltproduct gerelateerde bewijsmaterialen dateert van minimaal 3 vóór de eerste audit.

2. Ondernemer is op de hoogte van de voorwaarden die gelden voor het Green florist keurmerk. Zie document: Voorwaarden Green florist. Controle op een getekende (paraaf) versie in de auditmap.           

3. Ondernemer verleent toegang tot alle ruimtes en inzicht in de (inkoop)administratie. Fysieke controle.      

4. Interne (voor)audit is uitgevoerd minimaal vier (4) weken voor de audit. Controle op aanwezigheid getekende interne auditlijst. Eventuele verbeteringen, reparaties zijn opgenomen in een PvA.      

5. RI&E. U bent wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie te hebben uitgevoerd en dit gedocumenteerd te hebben. Zie: www.rie.nl voor meer info. Aantoonbaar RI&E document volgens de wettelijke richtlijnen. Controle op fysieke aanwezigheid.

Inkoop Green florist Product

Criterium en bewijsmateriaal

6. Het Green florist boeket bestaat uit minimaal 80% MPS-A, MPS-A+ of EKO bloemen. Dit geldt ook voor snijgroen. Controle op de inkoopadministratie.

7.Het Green florist boeket wordt gelabeld zodat herleidbaar is wie de leverancier is. Fysieke controle op de aanwezigheid van labels in de organisatie.

Keuze opties

Maximaal te behalen aantal punten:                     1000

Minimaal te behalen voor certificering:                  850

Inkoop (sierteeltproducten)

Criterium, bewijsmateriaal en punten

8. Minimaal 60% van de totale (sierteeltproducten) inkoopwaarde (€) bestaat uit producten met een MPS-A, MPS-A+, EKO, Fairtrade, Planet Proof of GAP registratie. Controle op de inkoopadministratie.

Uit de facturen en/of overzichten RFH/groothandel blijkt dat producten de juiste registratie hebben en tevens blijkt dat u 3 maanden of langer werkt volgens de richtlijn bij de eerste audit. 300 punten   

9. Plan van aanpak. Welke maatregelen neemt ondernemer om de inkoop verder te verduurzamen. Controle op de aanwezigheid en volledigheid van het Plan van Aanpak.

Hierin is opgenomen hoe de totale inkoopwaarde wordt verhoogd. Uitgangspunt is groei naar minimaal 65% in 2024. 80 punten

10. Snijbloemenvoedsel bedoeld om mee te leveren bij bloemen/boeketten is 100% Fairtrade, of de verpakking van het zakje is 100% industrieel composteerbaar conform de Europese norm EN 13432. Fysieke controle + controle op de inkoopadministratie en/of verklaring van de leverancier. 60 punten

11. Wax. Vanaf 01-01-2020 is het niet toegestaan om producten voorzien van wax in te kopen en te verkopen. Dit geldt voor zowel vers als niet-vers producten. Fysieke controle + controle op de inkoopadministratie. 30 punten

12. Verf. Het is niet toegestaan om producten voorzien van verfbehandeling in te kopen en te verkopen tenzij, de behandeling bestaat uit bio-based en/of watergedragen ingrediënten. Dit geldt voor zowel vers als niet-vers producten.   Fysieke controle + controle op de inkoopadministratie. Verklaring van de leveranciers wanneer er sprake is van duurzame ingrediënten. 30 punten

Retourstromen

Criterium, bewijsmateriaal en punten

13. De afvalstromen in de categorie:

–          Groen

–          Plastic

–          Papier

–          Hout

–          Glas

–          Chemisch (giftig, bijtend, oxiderend, etc.)
worden op een verantwoorde wijze gescheiden. Contract en/of verklaring  van verwerker dat de genoemde afvalstromen op verantwoorde wijze worden verwerkt. 75 punten    

14. Plan van Aanpak (PvA) t.b.v. vermindering afvalstromen. Welke maatregelen en doelstellingen ontwikkelt u om dit duurzaamheidsonderwerp te verbeteren. Bijv. de reductie van éénmalig fustgebruik, etc. Plan van Aanpak opstellen conform PvA format vermindering afvalstromen. 25 punten

Verpakkingen

Criterium, bewijsmateriaal en punten

15. Folie en hoezen. Inkoop voorzien van registraties, keurmerken en labels waaruit opgemaakt kan worden dat de ingrediënten recyclebaar zijn.

Papier. U gebruikt chloorvrij papier t.b.v. verpakking. Bruin kraftpapier is een voorbeeld van chloorvrij papier. Papier met Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of voorzien van TCF-logo voldoet ook. Aantoonbaar –>  BOPP, PP, FCS, recyclebaar, Ingrediëntenlijst of ander bewijsmateriaal. Verklaring van de leverancier en/of controle op inkoopadministratie. 75 punten.

16. Gebruik van plastic draagtassen is niet toegestaan, tenzij de draagtassen zijn gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal. Fysieke controle op aanwezigheid + controle op inkoopadministratie.

Indien er biologisch afbreekbare draagtassen worden gebruikt dient hiervoor een verklaring van de leverancier aanwezig te zijn. 25 punten.

Hygiëne

Criterium, bewijsmateriaal en punten

17.De schoonmaak- en reinigingsmiddelen die worden gebuikt zijn 100% vrij van chloor. Producten zijn voorzien van een duurzaamheidslabel- of keurmerk (EKO, Milieukeur of vergelijkbaar). Fysieke controle op aanwezigheid en controle op inkoopadministratie. 15 punten.

18. Er is een schoonmaakschema t.b.v. interne schoonmaak van de gehele winkel, binderij, kantoor, kantine en toiletten zichtbaar aanwezig. Gedocumenteerde aftekenlijst met data en paraaf medewerker. De frequentie is minimaal wekelijks. 10 punten.

Energie

Criterium, bewijsmateriaal en punten

19. Groene stroom. De energievoorziening is duurzaam. Eerstvolgende mogelijkheid (indien van toepassing) wordt er overgestapt naar 100% groene energie. Contract met leverancier. Kopie contract + intentieverklaring datum x (= startdatum transitieperiode). 20 punten.

20. Duurzame verlichting –> stapsgewijs naar 100% in max. 6 jaar.

Audit 1 = analyse huidige situatie

Audit 2 = minimaal 50%

Audit 3 = 100%

Fysieke controle + analyse document (format duurzame verlichting) 30 punten.

21. Energieplan. Een plan van aanpak om gedurende de komende 3 jaar de eigen ambities te realiseren. Controle op volledigheid en uitvoering van Plan van Aanpak met daarin minimaal 3 maatregelen. 50 punten.

Sociaal

Criterium, bewijsmateriaal en punten

22. Toepassing en uitreiking Collectieve Arbeids Overeenkomst (CAO). Documentatie waaruit blijkt (d.m.v. handtekeningen) dat medewerkers kennis hebben genomen van de CAO. In de arbeidsovereenkomst (AOVK) is een verwijzing opgenomen –> CAO. 20 punten.                       

23. Een kopie van het personeelsreglement is aanwezig voor alle medewerkers. Fysieke controle op de aanwezigheid van de meest recente versie. 20 punten.

24. 10 basisregels. Middel ter bewustwording van hoe om te gaan met de duurzame bedrijfsvoering. Werkgever en werknemers stellen gezamenlijk de 10 basisregels en omgangsvormen op. Uitreiken en zichtbaar aanwezig ophangen in winkel/binderij. Fysieke controle en verificatie bij medewerker(s). 20 punten.                 

25. Opleidingsplan. Plan van Aanpak voor ieder volgend kalender jaar met de maatregelen die ondernemer neemt t.a.v. opleiding/coaching/training. Minimaal 1 x per jaar wordt een ontwikkelingsmaatregel per medewerker uitgevoerd. Fysieke controle op de aanwezigheid volledigheid en uitvoering van het Plan van Aanpak en controle op administratie (facturen etc.) en verificatie bij medewerker(s). 20 punten.                 

26. Voortgangs- en/of ontwikkelingsgesprek. Minimaal 1 x per jaar een gesprek tussen werkgever en werknemer.   Gedocumenteerd en getekend verslag van het gesprek. Medewerker ontvangt ook een exemplaar. Fysieke controle op aanwezigheid + verificatie medewerker(s). 20 punten.

Transport

Criterium, bewijsmateriaal en punten

27. De zakelijke voertuigen waarmee wordt bezorgd, inclusief de voertuigen van eventuele externe bezorgdienst, voldoen aan één van de volgende motorspecificaties;

Verbrandingsmotor > 7 jaar (0 punten)

Verbrandingsmotor > 3 jaar (20 punten)

Verbrandingsmotor < 3 jaar (35 punten)

Hybride (50 punten)

100% elektrisch (75 punten)

Indien u meerdere voertuigen bezit t.b.v. het bezorgen dan geldt dit criterium op het oudste voertuig. Controle o.b.v. kentekenspecificaties en/of verklaring van externe vervoerder.

Onafhankelijke controle

Bloemisten die in aanmerking willen komen voor het Green florist keurmerk worden door de geaccrediteerde organisatie MPS-ECAS getoetst. De organisatie verzorgt alle audits op locatie bij de bloemist. Daarbij zijn geen medewerkers van Green florist aanwezig.

Ambitie aangesloten bloemisten

De aangesloten bloemisten delen de ambitie om een toekomstbestendige standaard neer te zetten voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Een wereld waarin veel waarde gehecht wordt aan een zo klein mogelijke footprint en een zo groot mogelijke sociale verantwoordelijkheid. Duurzaam ondernemen gaat over ondernemen op een manier die positief bijdraagt aan natuur, mens en milieu. Samen gaan we voor een zo groot mogelijke impact binnen onze geliefde bloemensector.